3. Toegang Mariniersmuseum

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Mariniersmuseum te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Mariniersmuseum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Mariniersmuseum of een daartoe door het Mariniersmuseum bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Mariniersmuseum, bij gebreke waarvan het Mariniersmuseum de Bezoeker de toegang tot het Mariniersmuseum kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs voordat hij/zij het Mariniersmuseum heeft betreden.

3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.

3.6 Een Toegangsbewijs kan niet worden geruild.

3.7 Het Mariniersmuseum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Mariniersmuseum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs.

3.8 Het is mogelijk om online een Toegangsbewijs te kopen:

A. Een online Toegangsbewijs is na aankoop geldig op het door de Bezoeker gekozen tijdstip. Of – bij de aankoop van een online entreeticket zonder tijdslot – een jaar geldig

B. Online Toegangsbewijs en boekingen van workshops, kinderfeestjes en rondleidingen kunnen niet worden geruild

C. Het online Toegangsbewijs biedt toegang tot alle onderdelen in het museum, voor workshops
moet u aparte tickets kopen

D. Een online Toegangsbewijs kunt u uitprinten of aan de ingang tonen op uw smartphone of tablet

E. Bij het kopen van het Toegangsbewijs kunnen aanvullende vragen worden gesteld om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Denk aan RIVM-richtlijnen.

F. Uw persoonsgegevens, die u invult tijdens het aankoopproces worden niet aan derden versterkt. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyse ter verbetering van onze service en dienstverlening. Uw gegevens worden tot maximaal 6 weken na bezoek bewaard, waarna ze
geanonimiseerd worden.

4. Verblijf in het Mariniersmuseum

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het  Mariniersmuseum is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Mariniersmuseum gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, RIVM-richtlijnen, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Mariniersmuseum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder dat het Mariniersmuseum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de Bezoeker af te geven bij de garderobe. Objecten van een grotere omvang kan het Mariniersmuseum weigeren te bewaren. Het Mariniersmuseum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door hem/haar aan objecten, goederen en of andere zaken in en om het gebouw van het Mariniersmuseum.

4.5 Het Mariniersmuseum is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Mariniersmuseum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Mariniersmuseum voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Mariniersmuseum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Mariniersmuseum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Mariniersmuseum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan tassen/jassen visitatie en/of fouilleren weigert wordt overgedragen aan de politie.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Mariniersmuseum:
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos
verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen
langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van
geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of
wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders
dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet
worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen,
flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Mariniersmuseum. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Mariniersmuseum. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie in de Centrale Hal.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en
aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 In het Mariniersmuseum gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor
commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het
Mariniersmuseum, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Mariniersmuseum aan Bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Mariniersmuseum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Mariniersmuseum Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Mariniersmuseum Gebouw.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Mariniersmuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van duidelijke nalatigheid van het Mariniersmuseum.

a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Mariniersmuseum aan het Mariniersmuseum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan het Mariniersmuseum uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Mariniersmuseum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het Mariniersmuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor het Mariniersmuseum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Mariniersmuseum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Mariniersmuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Mariniersmuseum gebruik maakt bij het bezoek aan het Mariniersmuseum alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in het Mariniersmuseum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de garderobe of de informatiebalie van het Mariniersmuseum.

9.2 Het Mariniersmuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Rotterdam.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het
Mariniersmuseum over de status van de vermeende eigenaar is het Mariniersmuseum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@mariniersmuseum.nl.

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

11. Overige voorwaarden

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene (Bezoekers)voorwaarden laat onverlet de eventuele
toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Mariniersmuseum